Právní oblasti

 

Právo obchodních společností

 • Zakládání obchodních společností a jejich organizačních složek
 • Změny v obchodních společnostech a jejich organizačních složkách
 • Zastupování v řízení před obchodním rejstříkem a živnostenským úřadem
 • Právní pomoc a poradenství při řízení společnosti
 • Organizace a řízení valných hromad, zastupování společníků či akcionářů na valných hromadách
 • Úprava vztahů mezi společníky, dohody mezi společníky či akcionáři
 • Poradenství při interních i externích firemních záležitostí
 • Zvyšování a snižování základního kapitálu
 • Převody obchodních podílů a prodeje akcií
 • Přeměny obchodních společností
 • Převody jmění na společníka
 • Restrukturalizace obchodních společností

Merges & Acquisitions

 • Spojování a rozdělování obchodních společností
 • Koupě a prodej obchodních společností
 • Koupě a prodej obchodních podílů a akcií
 • Koupě a prodej podniků nebo jejich částí
 • Koupě a prodej vybraných aktiv
 • Veřejné nabídky převzetí
 • Koncernové právo
 • Právní a ekonomické audity ( Due Diligence)

Obchodní právo

 • Všechny druhy obchodních smluv
 • Zastupování při obchodních jednání
 • Odpovědnost za vady
 • Vypracování směnek

Občanské právo

 • Všechny druhy smluv upravených občanským zákoníkem
 • Ochrana spotřebitele

Nemovitosti

 • Smlouvy o koupi a prodeji nemovitostí, včetně předkupního práva
 • Smlouvy o dílo dle obchodního a občanského zákoníku, smlouvy o výstavbě
 • Smlouvy o správě nemovitostí, zprostředkovatelské smlouvy
 • Smlouvy s architekty, projektanty a dalšími odbornými profesemi
 • Developerské a investorské projekty
 • Právní asistence při výstavbě
 • Nájemní smlouvy k pozemkům, nemovitostem a jejich částem, bytům a nebytovým prostorám
 • Věcná práva (věcná břemena, zástavní právo, předkupní právo) k nemovitostem
 • Zastupování ve správním řízení před stavebním či katastrálním úřadem

Právo životního prostředí

 • Impact Investments
 • Právní poradenství ve věcech životního prostředí
 • Zastupování před správními orgány ve věcech ochrany životního prostředí

Finanční právo

 • Úvěrové smlouvy včetně restrukturalizace úvěrů
 • Smlouvy o cenných papírech
 • Zajišťovací instrumenty
 • Faktoring
 • Leasing
 • Restrukturalizace pohledávek
 • Vymáhání pohledávek

Energetika

 • Právními vztahy v oblasti energetiky
 • Smlouvy dle energetického zákona na dodávku a distribuci elektřiny, plynu a na tepelné energie
 • Zastupování klientů před Energetickým regulačním úřadem
 • Problematika práv vlastníků či provozovatelů energetických zařízení k nemovitostem ve vlastnictví jiných osob

Pracovní právo

 • Pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, revize pracovněprávních vztahů, apod.
 • Manažerské smlouvy/ Smlouvy o výkonu funkce
 • Kolektivní smlouvy, kolektivní vyjednávání
 • Interní pracovně právní předpisy zaměstnavatele
 • Konkurenční doložky
 • Zaměstnávání cizinců a vyslání zaměstnanců k výkonu práce do zahraničí
 • Dohody o hmotné zodpovědnosti
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • Ukončování pracovních poměrů
 • Zastoupení v soudních sporech vzniklých z pracovně-právních sporů nebo v souvislosti s nimi

Insolvenční právo

 • Asistence při návrhu na prohlášení úpadku a způsobu jeho řešení
 • Zastupování věřitelů při podávání přihlášek včetně zastupování ve věřitelském výboru
 • Incidenční spory (spory o vydání majetku z konkurzní podstaty)
 • Právní pomoc při reorganizaci podniku

Vedení sporů

 • Zastupování v řízeních před obecnými soudy i správními soudy
 • Zastupování v rozhodčím řízení v tuzemsku i zahraničí
 • Zastupování v exekučním řízení
 • Zastupování v řízení o uznání a výkon zahraničních rozsudků a rozhodčích nálezů
 • Zastupování ve sporech o nekalou soutěž a ve sporech na ochranu osobnosti

Veřejné zakázky

 • Poradenství při získávání veřejných zakázek
 • Právní pomoc při vypracování odborné dokumentace

Trestní právo

 • Trestní oznámení
 • Zprostředkování zastupování v trestním řízení
Česky English Español

Adresa :

Charvátova 58/11
110 00 Praha 1 - Nové Město
Tel : 222 324 636
Tel : 222 324 855
Email :office@foltynova.cz
www.foltynova.cz